WSTĘPNE OGÓLNE

Instruktaż ogólny jest powszechnie przeprowadzanym szkoleniem, gdyż podlegają mu wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Przeprowadzenie szkolenia wstępnego ogólnego jest zadaniem pracownika służby bhp, osoby wykonującej u pracodawcy zadania tej służby lub pracodawcy, który sam wykonuje takie zadania, bądź pracownika wyznaczonego przez pracodawcę. O ile osoby te posiadają zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu szkolenia, a także mają aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia bhp.

 

Tematyka szkolenia:

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie
  i podstawowe środki zapobiegawcze.
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru.
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

 

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
  w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Dz. U. nr 180, poz. 1860 ze zm.
 • Kodeks Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami.