POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH

W celu określenia występujących w Państwa firmie czynników szkodliwych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie Twoich pracowników przeprowadzimy wstępną kontrolę oraz wykonamy dla Ciebie pomiary środowiska pracy przy udziale akredytowanej instytucji w zakresie:

 • badanie natężenia hałasu,
 • badanie przyspieszenia drgań mechanicznych (wibracje),
 • badania stężenia pyłów (całkowity i respirabilny) wraz z określeniem zawartości wolnej krystalicznej krzemionki,
 • badania czynników chemicznych: rozpuszczalniki organiczne, metale i ich związki, oraz pozostałe czynniki chemiczne,
 • badania natężenia oświetlenia światłem sztucznym,

Po za tym jesteśmy w stanie założyć dla Państwa rejestry stanowisk pracy łącznie z kartami pomiarów, a także rejestry czynników rakotwórczych wraz z informacją o postępowaniu. Do tego sporządzimy informację o czynnikach rakotwórczych.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. – Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 za zmianami oraz 2006 r. nr 221, poz. 1615
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. – Dz. U. 180, poz.1860
  z 2004r.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie szczegółowych ogólnych przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz.330
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania,
  a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy. – Dz. U. z 2006 r. Nr 115, poz.744 zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 215, poz.1582
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań
  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. – Dz. U. 73, poz.645