OKRESOWE

Szkolenia okresowe mają na celu zapoznanie pracowników z nowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pozwalają pracownikom uzupełnić swoją wiedzę
i umiejętności z zakresu bhp.

 

Obowiązek odbycia szkolenia okresowego mają:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami,
  w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn
  i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 • pracownicy administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo
  z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Co ile szkolenie okresowe

 • nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się je w formie instruktażu,
 • nie rzadziej niż raz w roku – szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,
 • nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów
  i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego
 • nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

 

Tematyka szkolenia okresowego dla pracowników administracji – biurowej

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a)      Praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b)      Ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c)      Wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d)     Profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

 1. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 2. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
 3. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
  w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Dz. U. nr 180, poz. 1860 ze zm.
 • Kodeks Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami.