OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy każdy pracodawca jest zobowiązany oceniać
i dokumentować ryzyko związane z wykonywaną pracą oraz informować pracowników
o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami. Również § 39 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązuje pracodawcę do oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, występującego przy określonych pracach oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko.

 

Zakres:

 • Wykonanie analizy ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • Wykonanie analizy ryzyka zawodowego metodą dostosowaną do zagrożeń występujących na stanowisku pracy.
 • Przeprowadzenie okresowych aktualizacji stanowisk pracy i analizy ryzyka zawodowego.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy – Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 za zmianami oraz 2006r. nr 221, poz. 1615.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania,
  a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy. – Dz. U. z 2006 r. Nr 115, poz.744 zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 215, poz.1582.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań
  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. – Dz. U. 73, poz.645.
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bhp, z późn. zm. – Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650.