OBSŁUGA BHP (OUTSORCING)

Chcemy zaproponować Państwu stałą współpracę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na zasadach outsouringu. Przy podpisaniu umowy oferujemy:

–        przeprowadzanie kontroli warunków pracy na terenie działania Zamawiającego,

–        informowanie Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz
z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

–        udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju firm oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględniania w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

–        opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

–        udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków (jeśli takie wystąpią),

–        współudział w reprezentowaniu Zamawiającego przed zewnętrznymi jednostkami kontrolującymi przestrzeganie zasad i przepisów bhp,

–        pomoc w realizowaniu nakazów i wystąpień organów kontrolnych,

–        doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udział
w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

–        doradztwo w zakresie doboru właściwych środków ochrony zbiorowej
i indywidualnej,

–        współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

–        przeprowadzanie pracownikom szkoleń wstępnych i okresowych bhp.

 

Dzięki stałej współpracy gwarantujemy optymalizację kosztów, dzięki dostosowaniu pakietu usług do indywidualnych potrzeb Klienta.